Leitungsteam

Abteilungsleitung
Katja Strub v/o Medusa
Tim Bosshardt  v/o Sonic

Biberstufe
Ines Schär v/o Atlanta (Stufenverantwortliche)
Fanny Klaffke v/o Mulan

Wolfsstufe
Anouk Brägger  v/o Liska (Stufenverantwortlicher)
Tim Bosshardt v/o Sonic
Angela Bauer v/o Rashka
Larissa Jäggi v/o Reh

Pfadistufe
Mignano Ghilardelli v/o Link (Stufenverantwortlicher)
Katja Strub v/o Medusa
Andrea Kissling v/o Dakky
Mirjam Kissling v/o Sona
Anouk Breitenmoser v/o Lorien

Piostufe
Niklas Fürst v/o Bilbo (Stufenverantwortlicher)
Dylan Bosshardt v/o Teach

Scroll to top